V. 3.1.1

Ny rapport påvisar brister i kultursamverkansmodellen

Projekt Nexus lyfter frågor om kulturlivets fortlevnad i samarbete med Folk och Kultur

3 februari 2021 – Det fria och ideella kulturlivets möjligheter till stöd och
inflytande är bristfälliga i kultursamverkansmodellen. Detta visar en
rapport från Projekt Nexus som släpps i dag. Rapportens resultat
presenteras och diskuteras i ett panelsamtal under Folk och Kultur, som i
år går av stapeln 10–12 februari.

I samband med det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur presenterar
Arvsfondsprojektet Nexus den aktuella rapporten Kulturlivets fortlevnad. I
rapporten undersöks de regionala kulturplanerna jämte policydokument och
Kultursamverkansmodellen. Frågeställningarna rör vilka förutsättningar för
finansiering som finns inom regionerna, hur regionala strukturer bidrar till
ojämlikhet i kulturlivet och hur olika kulturformer inkluderas i kulturplanerna.

Under Folk och Kultur får besökare möjlighet att ta del av rapporten genom projekt Nexus presentationsfilm Håller kultursamverkansmodellen? – om rapporten Kulturlivets fortlevnad. Filmen släpps på Folk och Kulturs plattform onsdag den 10 februari och går att se under hela konventet.

Vinnare och förlorare
Panelsamtalet Vinnare och förlorare i kultursamverkansmodellen tar avstamp i rapporten och diskuterar kultursamverkansmodellen, det fria ideella kulturlivet och den regionala kulturpolitiken. Vilka problem och utmaningar möter det fria och ideella kulturlivet och hur kan vi finna lösningar för kulturlivets fortlevnad?

Medverkar i samtalet gör bland andra Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L), Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige och Susanna Dahlberg, VD Regionteater Väst, ledamot i styrelsen för Svensk Scenkonst och författare till studien om armlängds avstånd ”What is the length of an arm”. Samtalet leds av Anna Wallgren, Generalsekreterare på Ung Media Sverige.

Panelsamtalet sänds på Folk och Kultur, torsdag 11 februari kl. 11.25.

Inte likvärdiga förutsättningar
Rapporten, som är en fallstudie, visar att det fria och ideella kulturlivets möjligheter att motta finansiering varierar stort i de svenska regionerna. Kulturlivet har hela 20 olika regioner att arbeta gentemot inom kulturssamverkansmodellen, detta utöver Stockholm. Kulturformer beskrivs bristfälligt i kulturplanerna och vissa kulturformer exkluderas till och med som en följd av den rådande kultursynen.

Finansieringsmekanismerna som möter kulturlivets organisationer varierar också kraftigt i de regionala kulturplanerna. Rapporten pekar även på problem i kulturplanernas finansieringsstrukturer som leder till ojämlikhet mellan etablerade institutioner och mindre kulturaktörer med svagare etablering. Sammantaget leder detta till stora utmaningar för kulturlivets infrastrukturer.

Folk och Kultur lyfter frågorna
Projekt Nexus är partner till det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur som
genomförs digitalt 10-12 februari 2021. Genom partnerskapet kommer rapportens resultat att lyftas i flera programpunkter under konventet.

– Vi är glada över att genom detta partnerskap lyfta de rådande förutsättningarna för det fria kulturlivet. Det är viktigt att skapa synlighet för denna fråga då det berör hela kulturbranschen, säger , projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

Förutsättningarna att kunna verka är starkt begränsade för det fria och ideella kulturlivet. Det ideellt burna kulturlivet har länge varit ett fält inom kulturpolitiken som är förbisett, eftersatt och underfinansierat, säger Niklas Carlsson Projektledare, Projekt Nexus och fortsätter: – Finansieringsstrukturerna på såväl statlig, regional som lokal nivå speglar dessa problem och det behövs stora förändringar och tydliga åtgärder. Tack vare vårt samarbete med Folk och Kultur kan vi lyfta viktiga frågor och skapa dialog om lösningar i relevanta forum.

Om Projekt Nexus
Projekt Nexus är ett Arvsfondsprojekt som drivs av RUM – Riksförbundet Unga
Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB –
Riksförbundet För Subkultur. Projektet arbetar med att utveckla och testa
samverkansstrukturer för det fria och ideella kulturlivets demokratiska
organisationer, såväl på lokal och regional som nationell nivå.

Om Folk och Kultur
Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är ett konvent och en arena för dialog och nytänkande inom kulturpolitiken med stort fokus på att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse i sig och för andra sektorer.

Folk och Kultur är den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Konventet hålls i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. År 2021 blir Folk och Kultur ett digitalt konvent och programmet erbjuds kostnadsfritt för alla besökare.

Läs rapporten
Rapporten släpps onsdag 3 februari och kan laddas ner i sin helhet via denna länk.

Presskontakt Projekt Nexus
Övergripande frågor om Projekt Nexus:
Niklas Carlsson, Projektledare
niklas.carlsson@kontaktnatet.se
Tel: 073-679 15 90 (vardagar 11-19)

Presskontakt om rapporten
Jesper Westermark, Projekt Nexus
Författare till rapporten
nexus@kontaktnatet.se
Tel: 073-054 14 60 (vardagar 09-18)

Presskontakt Folk och Kultur
Kimberley Torchia
kimberley.torchia@folkochkultur.se
070-265 56 22

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in