Ewa Skoog Haslum - keynote speaker

Fotograf: Maja Hansson, Försvarsmakten

- För mig är det oerhört viktigt att alla goda krafter i ett samhälle hjälps åt vid kris och krig. Se bara på kulturens roll i Ukraina – hur viktig den är för att ge hopp, motståndskraft och en känsla av normalitet för ett land som är under massivt angrepp.

Sedan 1 februari 2020 är Ewa Skoog Haslum ledare i toppen av det Svenska Försvaret då hon utnämndes till marinchef och samtidigt blev hon befordrad till konteramiral. Hon är Sveriges enda kvinnliga Flottiljamiral. Eftet sjöofficersexamen 1990 befordrades hon 1995 till kapten och har haft befattningar som artilleriofficer, stidsledningsofficer för att därefter bli befordad till örlogskapten. 2010 examinderades hon från Försvarshögskolans chefsprogram och erhöll befordran till kommendörkapten. 2014 blev hon kommendör och chef för Fjärde sjöstridsflottiljen, och 2016 blev hon flottiljamiral och vidare och var 2017-2020 vice rektor på Försvarshögskolan, då hon även blev Sveriges första kvinnliga flaggman. Ewa Skoog Haslum invaldes som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 2018 och som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet 2020. Skoog Haslum har tillägnats marschen Amiral Skoog Haslums marsch komponerad av Robin Wahl. År 2020 blev hon av Framtidsgalan nominerad och utsedd till "Årets Inspiratör" med motiveringen "Hon är en individ som banar nya vägar och inspirerar fler kvinnor till en karriär i Försvarsmakten. Ewa visar att en kvinna kan ta sig till toppen i en av de mest mansdominerade organisationerna”.

 

Arrangör: Kulturlyftet

Plats: Stora scenen, Volvo CE Arena

Tid: Lördag 11:30 – 12:00

Ewa Skoog Haslum

konteramiral, Marinens chef

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev